Dofinansowane z Funduszy Europejskich

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy STEEPS.

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:
⦁ podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
⦁ wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
⦁ wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 235 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 199 750.00 PLN

Beneficjent: PIOTR SĘDKOWSKI STEEPS